ÖZALP Hukuk Bürosu

Çalışma Alanlarımız

Neden En İyi Avukatlara İhtiyacınız Var?

Profesyonellik anlayışıyla, Türkiye Barolar Birliği ile İstanbul Barosu’nun öngördüğü meslek etik kurallarına bağlılık esasına dayalı çalışmamız, müvekkillerimiz ile büromuz arasında güvene dayalı ve uzun ömürlü, sıkı bir bağ oluşturmaktadır.

Uzman Olduğumuz Konular

Gayrimenkul Hukuku

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Sürecinin Yönetilmesi, Müteahhitlerle Yapılan Görüşmelerde Hukuki Altyapının Sağlanması,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin ve Teknik Şartnamesinin revize edilmesi veya Hazırlanması, 
Kat Karşılığı İnşaat Sürecinde, Müteahhidin Denetlenmesi, Sözleşmeye Aykırılıkların Giderilmesi Yönünde Sürecin Yönetilmesi ve Gerekli İhtarnamelerin keşide edilmesi, ihtilaf halinde sözleşmenin feshi ve menfi zararların tazmini zımnında davalar ikame edilmesi,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde feshi hususunda gerekli dosyaların hazırlanması ve idari işlemlerin takibi ile neticelendirilmesi,
 • Tapu İşlemleri,
 • Apartman / Site yöneticiliği avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İpotek Sözleşmeleri,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları Nezdinde Bilumum Evrak Takibi,
 • Hukuki Durum Tespit Raporlaması,
 • Mevzuatın Yakından Takibi Ve Müvekkilin Konu Hakkında Güncel Olarak Bilgilendirilmesi,

İş Hukuku

Özalp Hukuk Bürosu, müvekkillerine iş hukuku alanında geniş bir hizmet sunmaktadır. Müvekkil şirketleri, üniter ve kollektif çerçevede temsil ederek, oluşması muhtemel ihtilaflara ve iş davalarına karşı önlem alınması hususunda hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması,
 • İş Sözleşmelerinin Devamı Süresince Hukuka Uygunluğun Takibi,
 • İş Davaları ve İş Kazaları ile Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlem ve Uygulamalar,
 • İşyeri Sağlık ve Güvenliği İle İlgili Konularda Yorum ve Uygulamaları,
 • İş Hukuku Eğitimleri,
 • Toplu İş Sözleşmeleri.

Şirketler Hukuku

Ticari şirketlere, her türlü şahsi girişimcilere, özel kuruluşlara, ticari faaliyet esasları ile ilgili hukuki destek sunmaktayız. Müvekkillerimizin dava ve alacak takiplerini yapmakla birlikte, hukuki mütalaa ve destek vererek, oluşması muhtemel hukuki ihtilaflara önlem alınmasını sağlamaktayız. Dava ve takiplerin yanında çalışma alanlarımız;

 • Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Kuruluşu
 • Şirket Genel Kurul Toplantıları
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Şirket Birleşmeleri, Devirleri, Ortak Girişimler
 • Sermaye Arttırmaları Ve Azaltışları
 • Hisse Devirleri Ve Hisse Rehinleri

Ticari Sözleşmeler

Özalp Hukuk Bürosu, ticari sözleşmelerin müzakere ve yazım safhalarını içeren danışmanlık ve destek hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet;

 • Ortak Girişim ve Adi Şirket Sözleşmeleri
 • Uluslararası Dağıtım Sözleşmeleri
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Bayilik ve Kredi Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Lisans ve Acentelik Sözleşmesi

İcra & İflas Hukuku

İcra dairelerindeki her türlü iş ve işlem ile icra-iflas takiplerinin en kısa sürede başlatılması, etkin şekilde takip edilmesi ve sonuçlandırılması başta olmak üzere, sözleşme, taahhütname ve benzeri matbu evrakların takibi, danışmanlık, görüşme ve protokollerin yapılması, hukuki takibe intikal eden her türlü sözleşmelerin, alacakların, bireysel ve/veya kurumsal dosyaların takip edilmesi, teminatların paraya çevrilmesi, ipotek alınması, tasarrufun iptali davaları, gayrimenkul ve/veya araç açık artırma suretiyle satış işlemleri, sair takip ve hukuk işlerinin yapılması hususunda hizmet vermekteyiz.